Om grundejeren.dk
Print denne sideSkriv til FællesforeningenLæs om denne side

 


 

Formål

Sekretariatet

Bestyrelse

Vedtægter


Repræsentantskabsmøde 2016

 

 

Grundejeren.dk´s formål


Navn og formål
Vedtægternes §1

stk. 1    Grundejeren.dk (Fællesforeningen af grundejerforeninger i København) er en
             sammenslutning af grundejerforeninger, vejlaug m.fl. i Københavns Kommune.
 
stk. 2     Det er ”Grundejeren.dks” formål at arbejde for grundejernes interesser i forhold
              til myndigheder, forsyningsselskaber, politikere og andre relevante
              personer/organisationer.
 
              ”Grundejeren.dk” styrker og støtter de enkelte grundejerforeningers arbejde
              gennem konsultativ og informativ virksomhed samt erfaringsudveksling, navnlig i
              relation til de private fællesveje.

Grundejeren.dk 
er en paraplyorganisation for vej- og grundejerforeninger i København, der har til formål at:


 • Varetage de enkelte foreningers interesser over for Københavns Kommune, borgerrepræsentationen, myndigheder samt renovations- og forsyningsselskaber.
 • Informere gennem hjemmeside, bladudgivelse og nyhedsbreve om udviklingen vedrørende vejvedligeholdelse, trafikreguleringer, stilleveje, snerydning, el, vand, varme og kloakforsyning samt priser på kommunale ydelser, gebyrer m.m.
 • Formidle erfaringer, priser og positivlister samt love, regler, myndighedskrav, lokalplaner osv.
 • Afholde dialogmøder med politikere og ledende embedsmænd, medlemsmøder om grundejerfaglige forhold og kurser om vejvedligehold.
 • Rådgive foreningerne om forsikringsforhold samt tilbyde assistance ved 2-årige vejsyn, genopretningsarbejder, fællesveje, friarealer, bygningsvedligehold, vedtægtsforhold, bestyrelsesarbejde og afvikling af generalforsamlinger.

Grundejeren.dk er bl.a. repræsenteret i diverse nævn.

Medlemsskab af Grundejeren.dk
koster kr. 35,- årligt pr. medlem i foreningen, samt kr. 100,- i administrationsgebyr.

Tilbage til toppen


____________________________________

Grundejeren.dk´s sekretariat 


GRUNDEJEREN.DK
v/Anne Brix Christiansen
Dyssevænget 74
2700 Brønshøj
Tlf.:  24250503
Mail: sekretariat@grundejeren.dk

 

Tilbage til toppen
 ____________________________________________________________

Grundejeren.dk´s bestyrelse


Formand:
Birgit Philipp
Nakskovvej 93, 2500 Valby
Søndre Hanssted GF
Mail: birgit.philipp@privat.dk
Tlf: 36163995 – mobil 21753995

_____________________________

 
Kasserer:
Poul Hounsgaard
Ove Billes Vej 15, 2300 København S.
GF Sundbyvang
Mail: Kasserer@grundejeren.dk
Telefonnr. 2625 8494

 • Bestyrelsesmedlem i Sundbyernes Grundejerfællesskab
  _____________________________

 
_________________________

 
Fast medlem for Vanløse bydel
Steen A. S. von Lorenzen
Kilholmvej 23, 2720 Vanløse
GF Vanløse Stationsby
Mail: sl@grundejeren.dk
 • Bestyrelsesmedlem i Vanløse Grundejersammenslutning
  _____________________________
 
Hanne Skovsgaard
Bjørnsonsvej 76, 2500 Valby
GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej
Mail: hs@grundejeren.dk
 • Medlem af Valby Lokaludvalg
  ___________________________
 
 
Gurbash Sing Sanotra
Præstegårds Allé 43, 2700 Brønshøj
Brønshøj Præstegårds GF
Mail: gss@grundejeren.dk
_________________________
 
 
 
_______________________________________

 
Erik Jønsson
Egelykkevej 15B, 2720 Vanløse
Kirkestiens Villakvarter
Mail: be.j@mail.dk
______________________________________

 

Tilbage til toppenDownload
Vedtægter-juni2012.pdf 
 

Kan du ikke læse pdf-filer kan et gratis program (Acrobat Reader) til at læse vedtægterne med hentes på www.adobe.com  


Vedtægter for Grundejeren.dk

(Fællesforeningen af grundejerforeninger i København) 

§ 1 Navn og formål

stk. 1
Grundejeren.dk (Fællesforeningen af grundejerforeninger i København) er en sammenslutning af grundejerforeninger, vejlaug m.fl. i Københavns kommune.

stk. 2
Det er Grundejeren.dks formål at arbejde for grundejernes interesser i forhold til myndigheder, forsyningsselskaber, politikere og andre relevante personer/organisationer. Grundejeren.dk styrker og støtter de enkelte grundejerforeningers arbejde gennem konsultativ og informativ virksomhed samt erfaringsudveksling, navnlig i relation til de private fællesveje.

§ 2 Medlemskab

stk. 1
Som ordinært medlem optages enhver grundejerforening og vejlaug i Københavns kommune.

stk. 2
Som ekstraordinært medlem kan optages anden virksomhed, såfremt dennes formål og vedtægter er i overensstemmelse med Grund-ejeren.dks formål og vedtægter. Optagelse af ekstraordinære medlemmer skal godkendes af Grundejeren.dks bestyrelse.

stk. 3
Medlemskab af Grundejeren.dk kan ske direkte eller gennem medlemskab af en bydelsforening. En "bydelsforening" fungerer som en paraplyorganisation i Grundejeren.dk for grundejerforeninger og vejlaug inden for et geografisk sammenhængende område.

stk. 4
Udmeldelse af Grundejeren.dk skal være skriftlig med et halvt års varsel til en 31. december.

§ 3 Kontingent

stk. 1
De tilsluttede foreninger betaler et årligt kontingent, som vedtages på Grundejeren.dks Repræsentantskabsmøde, samtidig med vedtagelse af det kommende års budget.

stk. 2
Kontingentet beregnes i forhold til antallet af medlemmer i den enkelte medlemsforening.
Alle foreninger betaler desuden et administrationsgebyr, som ligeledes vedtages på Repræsentantskabsmødet. Såfremt betaling foretages via en bydelsforening, opkræves kun bydelsforeningens gebyr.

Stk. 3
Bestyrelsen kan beslutte, at der ved rykning opkræves gebyr samt renter.

§ 4 Repræsentantskabet

stk. 1
Repræsentantskabet er Grundejeren.dks højeste myndighed.

stk. 2
Repræsentantskabet består af et antal repræsentanter udregnet i forhold til antallet af enkelte medlemmer i hver af de tilsluttede foreninger opgjort pr. 1. januar umiddelbart forud for Repræsentantskabsmødet:

Indtil 50 medlemmer : 1 repræsentant
51 – 100 -                : 2 repræsentanter
101 – 200 -              : 3 repræsentanter
201 – 300 -              : 4 repræsentanter
301 – 400 -              : 5 repræsentanter
Over 400 -               : 6 repræsentanter

De tilsluttede medlemsforeninger vælger selv deres repræsentanter.
Hver Bydelsforening, som har tilsluttede medlemsforeninger i Grundejeren.dk, vælger desuden én repræsentant.

stk. 3
Det er en betingelse for at opnå stemmeret, at forfaldent kontingent er indbetalt inden Repræsentantskabsmødets afholdelse.

stk. 4
Medlemmer af Repræsentantskabet er valgbare til alle tillidsposter, som vælges på Repræsen-tantskabsmødet.

stk. 5
Udover repræsentantskabets medlemmer, er Repræsentantskabsmødet åbent for deltagere fra de tilsluttede foreninger samt for særligt indbudte gæster. Disse har taleret, men ikke stemmeret.

§ 5 Ordinært Repræsentantskabsmøde

stk. 1
Ordinært Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest i maj måned.

stk. 2
Indkaldelse sker skriftligt på bestyrelsens foranledning med mindst 14 dages varsel til medlemsforeningerne. Indkaldelsen bilægges dagsorden, revideret regnskab, indkomne forslag samt andre bilag af relevans for mødet.

stk. 3
Repræsentantskabsmødet ledes af den valgte dirigent.
Dirigenten afgør alle procedurespørgsmål om sagernes behandling, som ikke fremgår af vedtægterne.

stk. 4
På Repræsentantskabsmødet behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren fremlægger sidste års reviderede regnskab til godkendelse
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Bestyrelsens budgetforslag og forslag til kontingent for det kommende år
6. Valg
    a. Formand (ulige år)
    b. Kasserer (lige år)
    c. Bestyrelsesmedlemmer
        3 (ulige år)
        2 (lige år)
    d. 3 bestyrelsessuppleanter
    e. Revisorer
        1 (ulige år)
        1 (lige år)
        1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

stk. 5
Valg af formand, kasserer, bestyrelses-medlemmer og revisorer gælder for to år. Alle suppleantvalg gælder for ét år.

stk. 6
Motiverede forslag fra medlemsforeninger, til behandling under dagsordenens pkt. 4, skal være Grundejeren.dk i hænde senest 1. marts.

stk. 7
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal – der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der er særlige regler for ændring af vedtægter (§ 5 stk. 8) og om foreningens opløsning (§ 9).

Valgbarhed forudsætter personlig tilstedeværelse eller skriftligt tilsagn.

stk. 8
Nærværende vedtægter kan ændres på et Repræsentantskabsmøde, når mindst 1/3 af medlemsforeningerne er repræsenteret og mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsen-tanter stemmer for forslaget.

Vedtages forslaget om vedtægtsændringer af mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsen-tanter, uden at mindst 1/3 af medlemsfore-ningerne er repræsenteret på mødet, kan bestyrelsen beslutte, indenfor to måneder, at lade forslaget behandle på et nyt Repræsen-tantskabsmøde.

Hér kan forslaget vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter, uanset antallet af repræsenterede medlemsforeninger.

§ 6 Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

stk. 1
Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen.
Desuden når mindst 10 medlemsforeninger skriftligt forlanger dette med angivelse af motiveret forhandlingsemne.

stk. 2
Når Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde forlanges indkaldt af medlemsforeninger, skal bestyrelsen sørge for at dette afholdes indenfor to måneder fra fremsættelse af begæringen.

stk. 3
Retningslinjer for afvikling af det Ekstraordinære Repræsentantskabs-møde følger i øvrigt reglerne i § 4 og § 5.

§ 7 Bestyrelsen

stk. 1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på et Repræsentant-skabsmøde, samt ét medlem fra hver bydelsforening, som har tilsluttede medlemsforeninger i Grundejeren.dk.

stk. 2
Den enkelte bydelsforening afgør selv, hvorledes man udpeger sit medlem til Grundejeren.dks bestyrelse.
Såfremt et udpeget bestyrelsesmedlem fra en bydelsforening vælges til formand eller kasserer på Grundejeren.dks Repræsentantskabsmøde, udpeger den pågældende bydelsforening et nyt medlem til bestyrelsen.

stk. 3
Udover formand og kasserer, som vælges på Repræsentant-skabsmødet, konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-orden, herunder mødehyppighed.

stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg samt underudvalg til behandling af særlige emneområder.
Bestyrelsen kan desuden indkalde særligt kyndige til deltagelse i et bestyrelsesmøde.

stk. 5
Bestyrelsen indkaldes af formanden (næstformanden) med angivelse af dagsorden, vedlagt relevante mødebilag.
Desuden indkaldes bestyrelsen på foranledning af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

stk. 6
Formanden (næstformanden) leder bestyrelsesmødet og har ved stemmelighed den afgørende stemme.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

§ 8 Økonomi

stk. 1
Grundejeren.dks regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal være afsluttet og revideret inden 15. marts.
Regnskabet forelægges bestyrelsen til underskrift inden udsendelse til Repræsentantskabet.

stk. 2
De Repræsentantskabsvalgte revisorer (kritiske revisorer) udøver såvel kontrol med og kritik af foreningens regnskabsførelse og økonomiske dispositioner og skal gives adgang til enhver oplysning i dén forbindelse.

stk. 3
Grundejeren.dk tegnes af formanden (næstformanden) i forening med kassereren.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

stk. 4
Bestyrelsen disponerer foreningens midler under ansvar overfor Repræsentantskabets beslutninger, det vedtagne budget samt foreningens formål.

stk. 5
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til varetagelse af særlige opgaver.

§ 9 Foreningens opløsning

stk. 1
Grundejeren.dks opløsning kan besluttes på et Repræsentant-skabsmøde, hvor dette forslag er anført på dagsordenen, hvor mindst 2/3 af medlemsforeningerne er repræsenteret og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for forslaget.

stk. 2
Såfremt der på et sådant Repræsentantskabsmøde ikke er repræsen-teret mindst 2/3 af medlemsforeningerne, men forslaget om Grundejeren.dks opløsning vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter, skal bestyrelsen indkalde til et nyt Repræsentant-skabsmøde, hvor forslaget om opløsning kan vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter uanset antallet af fremmødte medlemsforeninger.

stk. 3
Ved Grundejeren.dks opløsning, beslutter Repræsentantskabsmødet, hvorledes foreningens formue skal disponeres. 

Vedtægterne er revideret
på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 20. juni 2012
og erstatter tidligere vedtægter
.

.

Tilbage til toppen


Repræsentantskabsmøde 2016

i fra kl. 19.30 – 21.30

Grundejeren.dk´s Repræsentantskabsmøde 2014 var henlagt til Panopticonbygningen ved Hovedbanegården - hovedkontor for Arbejdernes Landsbank, der venligst stillede lokaler til rådighed samt medfølgende forplejning.
Bankens foreningsekspert, Niels Lundorff, bød velkommen til Grundejeren.dk med håb om et godt møde. "Nu skal det jo ikke være et reklamemøde, men jeg føler at have pligt til og fortælle om bankens interessante renter - på både ind- og udlån - hvilket man jo kan efterprøve". Herefter overdrog han ordet til formand Birgit Philipp, der bød velkommen til repræsentantskabsmødet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Birgit Philipp foreslog Steen Lorenzen fra Vanløse Stationsby som dirigent, som således blev valgt med applaus.
Steen Lorenzen konstaterede, at dagsorden og indkaldelse levede op til foreningens vedtægter og kunne dermed erklære general-forsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. herefter gav dirigenten ordet tilbage til formanden.

2. Beretning for 2013 

A Rockersagen
Det, vi nok alle mest husker fra året, der gik, er rockersagen, startede Birgit Philipp, som for vores vedkommende begyndte på medlemsmødet i Vanløse den 2. oktober, og hvor det bl.a. gennem Grundejeren.dk´s medvirken lykkedes at formå Københavns Kommune til den 9. oktober at udstede et forbud mod rockernes brug af ejendommen i Vanløse. Denne beslutning har rockerne anket, og vi venter stadig på en afgørelse fra Natur og Miljøklagenævnet.

Sammen med Vanløse Ny Villakvarter og borgerrepræsentations- politikerne Jacob Hougaard (A) og Jacob Næsager (C) havde vi deltaget i et fakkeltog som demonstration mod rockerne, og mange af vores medlemmer stillede op – tak for det!
Jeg havde også fået bevilget foretræde for Teknik og Miljø- udvalget på Københavns Rådhus, hvor jeg med juridiske argumenter søgte at overbevise politikerne om, at de KUNNE og burde handle. Det lykkedes åbenbart, for efter mit indlæg udtalte den daværende borgmester Ayfer Baykal, at "nu var den sag så helt klar!" – måske lidt ironisk, men jeg var helt enig!
En sidegevinst for Grundejeren.dk er, at vi har fået udbygget vores i forvejen gode samarbejde med BR-politikerne og pressen.

I forløbet anvendte vi også de gode kontakter, vi allerede havde til prof., dr.jur. Peter Pagh, som udarbejdede en skriftlig støtte til det juridiske arbejde, som jeg sammen med vores advokat Morten Mark Østergaard fra Forum Advokater havde lavet. Sammen er vi nu i gang med at udarbejde en modelservitut, som med respekt for Grundlovens bestemmelse om ejendomsrettens ukrænkelig-hed skal gøre vores medlemsforeninger bedre rustede mht. eventuelle fremtidige rockerborge i deres område. Vi arbejder også for en revision af Planloven, således at denne bliver mere klar i forhold til rockerborge.

B Dong
Som det nok er alle bekendt, er Københavns kommune i gang med at nedlægge el-luftledningerne til jord. De første grundejerforeninger, som Dong gravede hos, oplevede denne proces meget negativt. Grundejeren.dk gik straks ind i proble-matikken, udarbejde et forslag til en rammeaftale mellem vores medlemmer og kommunen. Denne aftale baserede sig på de meget tydelige og helt konkrete retningslinjer for, hvordan gravearbejde skal udføres i kommunen, retningslinjer, som overhovedet ikke blev overholdt.

Vi forelagde denne rammeaftale for TMU, hvor jeg endnu engang havde fået foretræde, med krav om, at enten indgik kommunen aftalen med os, eller også opgraderede kommunen det tilsyn, de er forpligtede til at føre med sådanne arbejder. Et stort problem for os er, at vi ikke er såkaldt "part" i sagen... vi har den sædvanlige status: "Vi skal betale al vedligeholdelse, men vi har ingen rettigheder". Kommunen valgte at opgradere tilsynet, og det skal siges, at nu fungerer alt langt bedre. Vi modtager ligefrem tilfredse tilbagemeldinger fra de medlems-foreninger, som er kommet igennem processen.

C LAR-projektet
Med baggrund i det store skybrud den 2. juni i 2011 støttede Grundejeren.dk - i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Vanløse Lokaludvalg - en undersøgelse af jordbunden i GF Katrinedal i Vanløse i oktober 2012. Formålet var at få konstateret, om der overhovedet kan nedsives på egen grund i Københavns lerede jorder.
Herefter har projektet udviklet sig, og der er nu i oktober 2013 anlagt fire testfaskiner i GF Katrinedal på Bangsbo Plads i samarbejde med Vanløse Lokaludvalg, Københavns Kommune og Teknologisk Institut. Her måles der frem til foråret, men allerede nu er der konstateret en god nedsivningseffekt og en minimal forurening.

Siden har Grundejeren.dk - i samarbejde med Ecocon Miljø - søgt og fået 165.000 kr. fra Miljøstyrelsen til oplysningsarbejde omkring mulighederne for nedsivning, hvad enten det drejer sig om regnvandsbede, haveforsænkninger eller faskiner.
Måleresultater fra nedsivning og forurening i testfaskinerne skal ligeledes bruges i oplysningsarbejdet.
Der er foreløbig arrangeret 4 møder/workshops i København og omegn, startende med Vanløse Kulturstation den 27. marts kl. 19.00.

D Belysning i København
Alle master (træ, beton og gitter) udskiftes. Der bliver variabel belysning på hver enkelt mast, således at styrken ændres ved mere eller mindre trafik. Alle master bliver mindre, da luftledningerne på masten fjernes, og de bliver "duesikrede".
Der bliver mulighed for flere eller færre master, end de eksisterende, men der bliver primært sat master op, hvor de gamle stod. Lyskilden vil være LED-pærer, hvilket skulle betyde en millionbesparelse. Projektet koster ifølge budgetterne 250 millioner kr. og forventes færdigt i 2015.
Vi har forespurgt kommunen, om dette arbejde vil være forberedt sammen med DONG, således at der kun skal graves én gang. Det har kommunen bekræftet!

E Ejendomsskatter
Bestyrelsen har gennemført en lille undersøgelse af udviklingen i vores egne ejendomsskatter fra 2001 til nu. Vi er i færd med at udarbejde en konklusion, som vil komme i vores blad.
Tidligere har vi manifesteret vores utilfredshed i pressen og sendt en skrivelse til den daværende skatteminister Holger K. Nielsen, som han pænt svarede på, uden at der dog kom noget konkret ud af dette.

F Foreningens udvikling
Medlemstallet ved udgangen af 2013 var: 6387, dvs. fremgang på 399 i forhold til de 5988 i 2012. Vi har stadig planer om en egentlig hvervekampagne, men indtil videre har vi valgt at lade nogle af vores møder være åbne for alle for derved at komme i kontakt med foreninger, der endnu ikke er medlemmer.

Heroverfor står hensynet til vores medlemmer, som jo gerne skulle føle, at de får noget for kontingentkronerne.
Vores blad, som vi er meget stolte af, bliver godt modtaget – også hos kommunen – og rost meget... stor tak til Erik Honoré, vores utrættelige redaktør, som for længst har erkendt, at meget af bladet skal skrives af ham selv.

Birgit Philipp sluttede beretningen af med en tak til bestyrelsen, der er meget flittig og arbejder rigtigt godt sammen... vi er fulde af gode idéer til næste års aktiviteter, men vi hører naturligvis også rigtigt gerne fra medlemmerne, hvis I har forslag.

Kommentarer til beretningen
I forbindelse med en debat om medlemshvervning gav Uffe Jacobsen fra Vigerslev Haveforstad udtryk for, at foreningerne burde gøres tydeligere opmærksom på de fortrædeligheder, man kan komme ud for med forvaltning, forsyningsvirksomheder, vejrenovering, trafik og parkering, rockerborge, forsikringspro-blemer osv. Vi står jo umiddelbart stærkere samlet i en paraply-organisation. Uffe mente også, at vi i højere grad burde benytte lokalaviserne.

Dette kunne formanden kun erklære sig enig i - selv om entusiasmen hos de lokale redaktører er meget svingende.
Formanden lovede at rette henvendelse til forsikringsselskabet angående en sådan tillægsforsikring og berette om resultatet i næste nummer af medlemsbladet.

Bl. a. Henning Rudkjær Mikkelsen fra Søholm Parkby gjorde opmærksom på det stigende problem med de tætte parkeringer på villavejene. Beboere i de store karréejendomme parkerer på vejene uden hensyn til den gennemkørende færdsel, der så må tage fortovet til hjælp. Og uden hensyn til vejenes ejere, der har svært ved at komme til og fra egen grund.
Det problem kunne de mange foreninger nikke særdeles genkendende til. Vi har forpligtelsen for vejenes stand, medens det ligger lidt tungere med rettighederne.

Uffe Jacobsen, der har undersøgt forskellige muligheder for en ordning med et parkeringsselkab, fortalte, at KBH-Park tilbød at ordne p-problemerne for ingen penge. Han rettede derfor henven-delse til Københavns Kommune for at høre, om de ville tillade en sådan ordning i villakvarteret. Kommunen trådte vande i sagen, men efter flere henvendelser kom der dog et svar, hvor det mellem linierne kunne konstateres: "At man ikke kunne drømme om at godkende en sådan ordning". Det kunne jo også give konkurrence til kommunens betalingszoner.

3. Godkendelse af revideret regnskab for 2013

Kasserer Poul Hounsgaard fremlagde regnskabet for 2013, som blev godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til repræsentantskabsmødet.

5. Bestyrelsens budgetforslag for 2015
Budgetforslaget blev godkendt.

6. Valg til bestyrelse
På valg var kasserer Poul Hounsgaard og bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Palm, Hanne Skovsgaard samt den vakante bestyrelsespost, der ikke blev besat ved valget 2013.

Kasserer Poul Hounsgaard, GF Sundbyvang, blev genvalgt.
Jørgen Palm, GF Søndervang, og Hanne Skovsgaard, GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej, blev genvalgt til bestyrelsen.
Erik Jønsson, GF Kirkestiens Villakvarter, blev nyvalgt til den vakante bestyrelsespost.

Leif Pedersen, GF Søndervang, blev genvalgt som suppleant.

Revisor Per Rahbek, Valby og Omegns Byggeforening, og suppleant Jens Kolind, GF Søndervang, blev begge genvalgt.

7. Eventuelt
Dette punkt blev henlagt til det sociale samvær i Arbejdernes Landsbank´s kantine, hvor repræsentantskabets deltagere blev budt på middag. Og her fortsatte så diskussionen om de private fællesveje, trafik og ikke mindst parkering.

Birgitte Myrup efterlyste oplysninger om de nye planer for affaldsindsamling hos villaerne. Erik Honoré fortalte om ideen med kildesortering med nye to- eller tredelte beholdere og tanken om 14-dages-tømning, der tilsyneladende er en spareøvelse for at undgå nye takststigninger. Som bekendt har affaldsservice et underskud på 115 mio. kr., som kun kan hentes hos forbrugerne eller gennem en begrænsning af servicen.

Man kan ligefrem længes efter R98.

Affaldsplanerne, der skal træde i kraft 1. marts 2015, blev ved TMU-mødet den 24. februar atter sendt til hjørnespark. 

Mødet sluttede kl. 21.30
Referent:
Erik Honoré

.